Podatki 2015 - szkolenia

Nazwa szkolenia

PROMOCJA SZKOLENIE WYJAZDOWE Podatki VAT i CIT w 2014 roku

Terminy
2013-11-24 2013-11-27 Białka Tatrzańska
Prowadzący

Marcin Zarzycki – prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie m.in. w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Program
 
Białka Tatrzańska
 
 
 
DZIEŃ I

Podatek CIT w 2013 i 2014 roku

1. Planowane zmiany na 2014 rok:

a) spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT,
b) zmiany w zakresie świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe),
c) zmiany w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów,
d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji,
e) nowe zasady opodatkowania spółek zagranicznych,
f) inne zmiany planowane.

2. Przychody podatkowe:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) moment uzyskania przychodu a moment powstania przychodu,
c) przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,
d) moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi,
e) zaliczki i przedpłaty a przychód,
f) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
g) rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę,
h) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
i) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
j) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady,
k) rabaty, bonifikaty, upusty,
l) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty uzyskania przychodów:

a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) usługi / dostawy niezafakturowane a koszty uzyskania przychodów,
f) straty w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów,
g) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r. (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów).

4. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

a) koszty reprezentacji i reklamy oraz innych działań marketingowych,
b) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów / szkoleń / konferencji,
c) rabaty / premie pieniężne,
d) sponsoring i darowizny,
e) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),
f) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, remonty),
g) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
h) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa),
i) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT),
j) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,
k) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne,  sprzedaż wierzytelności).

5. Różnice kursowe.

6. Leasing z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013 r.

7. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

a) zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r.  (zapłata za środek trwały oraz WNiP jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, korygowanie kosztów),
b) środki trwałe,
c) wartości niematerialne i prawne,
d) szczególne rodzaje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
e) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
f) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
g) zasady i metody amortyzacji,
h) remont a ulepszenie,
i) wybrane zagadnienia – straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:

a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) usługi świadczone przez nierezydentów oraz na rzecz nierezydentów,
d) zakup usług o charakterze niematerialnym,
e) odsetki / należności licencyjne,
f) dywidendy,
g) certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.

9. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT.

10. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II i III

Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2014 r. i projektowanych zmian od 1 października 2013 r.


1. Projektowane zmiany od 1 października 2013 r. (uchwalone przez Sejm):

a) wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy w przypadku, gdy dostawca towarów tzw. „wrażliwych” (np. paliw i wyrobów stalowych) nie zapłaci podatku,
b) przypadki, kiedy nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe dostawcy,
c) nowe towary objęte metodą odwrotnego obciążenia,
d) pozostałe zmiany.

2. Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne, zmiany od 1 października 2013 r.

3. Zasadnicze zmiany, od 1 stycznia 2014 r., w terminach rozliczania VAT – u należnego np.:
a) nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) usługi i dostawy wykonywane częściowo,
c) obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach o charakterze ciągłym lub okresowym,
d) zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
e) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych – zmiana zasad obowiązujących obecnie,
f) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, dostawy mediów i usług komunalnych, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia itp.,
g) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
h) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zaliczek,
i) nowe zasady opodatkowania zaliczek przy eksporcie towarów,
j) obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie usług,
k) przepisy przejściowe (2013/2014) – zasady rozliczeń na przełomie lat podatkowych.

4. Zmiany, od 1 stycznia 2014 r., dotyczące potrącania podatku naliczonego np:
a) nowe terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
b) nowe zasady rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
c) potrącanie VAT –u naliczonego z faktur za „media”,
d) zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
e) zmiany w przepisach dotyczących rozliczania podatku naliczonego strukturą sprzedaży,
f) terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.

5. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, tzw. błędy mniejszej wagi na fakturach (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.), błędy dotyczące kwoty podatku i stawki, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

6. Zmiany w zakresie wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r. np.:
a) nowe terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
b) wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,
c) nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
d) nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
e) likwidacja faktur wewnętrznych,
f) zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej,
g) przepisy przejściowe (2013/2014).

7. Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, anulowanie faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, itp.

8. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, definicja w ustawie o podatku od towarów i usług,

9. Zmiany, od 1 stycznia 2014 r., przepisów w zakresie ustalania podstawy opodatkowania VAT – em np.:
a) nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty, problemy związane z likwidacją definicji obrotu,
b) konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
c) kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
d) zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury,
e) podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
f) podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,
g) zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących.
 
10. Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.

11. Nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych – od 1 stycznia 2014 r.

12. Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych z VAT.

13. Zasady potrącania VAT naliczonego przy zakupie, najmie i leasingu samochodów oraz przy zakupie paliwa do samochodów, zakup części zamiennych, remonty samochodów, leasing (operacyjny i finansowy) samochodów osobowych, używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników i osoby nie będące pracownikami – zmiany od 1 stycznia 2014 r.

14. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2014 r.

15. Aktualne problemy w rozliczaniu podatku od towarów i usług np.:

a) przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności,
b) spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut,
d) zasady rozliczania importu i eksportu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).

16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
Przy zgłoszeniu do 11 października:
- 2690 zł/os. + 23% VAT


Przy zgłoszeniu od 12 października:
- jednej osoby 2990 zł + VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2890 zł/os + VAT.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.


Cena obejmuje:
- uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
- autorskie materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 24.11.13 do obiadu w dniu 27.11.13,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /24.11.13 do godz. 11.00 w dniu 27.11.13 (3 noclegi),
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
- uroczysta kolacja regionalna,
- możliwość korzystania ze strefy wellness & spa Sielsko Anielsko: strefa saun (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, fińska), basenu schładzającego oraz basenu do masażu,
- 1-dniowy bon na korzystanie z Termy Białka (bilet open - wszystkie strefy, cały dzień),

- certyfikat ukończenia szkolenia,
- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach:
8:30-14:30

Miejsce zajęć:
Hotel Bania **** Thermal & Ski,
ul. Środkowa 181,
Białka Tatrzańska 34-405

  

Hotel Bania **** Thermal & Ski to jedyny taki hotel w Polsce, który leży u stóp stoków narciarskich i jest niemalże przyklejony do basenów termalnych. Elewacja i wnętrza wykonane z naturalnych materiałów - kamień i woskowane drewno oraz charakterystyczne dla góralskiej architektury elementy konstrukcji (spadziste dachy, kamienne filary oraz drewniane balkony), porośnięte tarasy  - to wszystko sprawia, że powstający hotel wpisuje się doskonale w otoczenie. Hotel Bania **** Thermal & Ski to ponad 150 pokoi, duże i nowoczesne zaplecze konferencyjne, dwie restauracje, bary oraz klub.  Terma Białka w Białce Tatrzańskiej to miejsce, gdzie ruch wody, ciepło sauny i pielęgnacja ciała krok po kroku przynoszą odprężenie i wyzwalają siły witalne. Biorąc pod uwagę sprecyzowane potrzeby użytkowników, obiekt podzielony jest na kilka stref, dostosowanych do konkretnych preferencji.
 
Informacje:    
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy