Podatki 2015 - szkolenia

Nazwa szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian w 2015 roku

Terminy
2015-02-25 2015-02-25 Kraków
2015-02-25 2015-02-25 Toruń
2015-02-26 2015-02-26 Katowice
2015-02-27 2015-02-27 Warszawa
2015-02-26 2015-02-26 Wrocław
2015-03-27 2015-03-27 Katowice
2015-03-26 2015-03-26 Warszawa
2015-03-27 2015-03-27 Poznań
2015-03-31 2015-03-31 Wrocław
2015-03-30 2015-03-30 Gdańsk
2015-03-23 2015-03-23 Bydgoszcz
2015-03-24 2015-03-24 Łódź
2015-03-27 2015-03-27 Kraków
2015-04-27 2015-04-27 Toruń
2015-04-27 2015-04-27 Gdańsk
2015-04-27 2015-04-27 Poznań
2015-04-28 2015-04-28 Warszawa
2015-04-29 2015-04-29 Wrocław
2015-04-30 2015-04-30 Katowice
Prowadzący
Tomasz Wojewoda – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.


Marcin Zarzycki – prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w przeglądach podatkowych z zakresu VAT oraz CIT przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego i możliwości podatkowej optymalizacji.

Grzegorz Wachołek - posiada wykształcenie prawnicze; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania oraz zagadnień z pogranicza prawa podatkowego i rachunkowości; posiada bogate doświadczenie w zakresie opodatkowania licencji, z uwzględnieniem przepisów dotyczących podatku u źródła; autor i współautor publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.
 
Program
Podatek dochodowy od osób prawnych 2014/2015 r.

1. Zmiany w CIT w 2014 r. oraz zmiany planowane na 2015 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
c) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
e) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
f) inne zmiany.

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wykonanie usługi i zbycie rzeczy a moment powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu, 
e przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia), 
g) zasady dotyczące korygowania przychodów,
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu, 
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r. :
 - zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
 - zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.

6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

8. Samochody w działalności z uwzględnieniem zmian od 1 kwietnia 2014 r.:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT,

9. Amortyzacja:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym.

11. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania  - odsetki / należności licencyjne / dywidendy /  usługi niematerialne i inne,
c) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie planowanych zmian na rok 2015 r.
d) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT - 2R, CIT 10 – Z).
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy