Podatki 2015 - szkolenia

Nazwa szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 z uwzględnieniem zmian

Terminy
2015-12-10 2015-12-10 Szczecin
2015-12-17 2015-12-17 Wrocław
2015-12-18 2015-12-18 Łódź
2015-12-18 2015-12-18 Bydgoszcz
2015-12-18 2015-12-18 Warszawa
2015-12-21 2015-12-21 Gdańsk
2015-12-21 2015-12-21 Poznań
2016-01-26 2016-01-26 Warszawa
2016-01-27 2016-01-27 Łódź
2016-01-27 2016-01-27 Poznań
2016-01-28 2016-01-28 Gdańsk
2016-01-29 2016-01-29 Katowice
2016-01-28 2016-01-28 Wrocław
2016-01-28 2016-01-28 Kraków
2016-02-19 2016-02-19 Toruń
2016-02-25 2016-02-25 Warszawa
2016-02-26 2016-02-26 Poznań
2016-02-29 2016-02-29 Gdańsk
2016-03-01 2016-03-01 Katowice
Prowadzący
Tomasz Wojewoda – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.


Marcin Zarzycki – prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w przeglądach podatkowych z zakresu VAT oraz CIT przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego i możliwości podatkowej optymalizacji.

Grzegorz Wachołek - posiada wykształcenie prawnicze; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania oraz zagadnień z pogranicza prawa podatkowego i rachunkowości; posiada bogate doświadczenie w zakresie opodatkowania licencji, z uwzględnieniem przepisów dotyczących podatku u źródła; autor i współautor publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.
 
Program
1. Zmiany w CIT w 2015 r. – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz wprowadzenie alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej,
f) inne zmiany w CIT i PIT w 2014 i 2015 r.

2. Planowane zmiany w CIT na 2016 r.
a) przełomowe zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych,
b) zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością,
c) planowane zmiany w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
d) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników,
e) wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowej regulacji,
f) opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT oraz inne planowane zmiany w podatkach dochodowych.

3. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wydanie rzeczy, wykonanie usługi i zbycie prawa majątkowego a moment powstania przychodu; praktyczne aspekty związane z ustaleniem daty powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychody podatkowe,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu, 
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe itp.),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia itp.),
g) zasady dotyczące korygowania przychodów – praktyczne aspekty korygowania przychodów, najnowsze orzecznictwo i planowane zamiany,
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

4. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu, 
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r.:
 - zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
 - zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.

7. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

8. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

9. Samochody w działalności firmy:   
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT – ryczałt z tytułu używania samochodu na cele prywatne od stycznia 2015 r.

10. Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

11. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania  – odsetki / należności licencyjne / dywidendy /  usługi niematerialne i inne,
c) problematyka związana z brakiem możliwości pozyskania certyfikatu rezydencji  - „ubruttowienie” wypłacanych należności,
d) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie zmian na rok 2015 r.
e) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2R, CIT 10 – Z).
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy